Novinky

04.06.2018 13:50

Koncepce institutu zákonného předkupního práva spoluvlastníků nemovitostí

Institut zákonného předkupního práva spoluvlastníků nemovitosti zákonodárce při přípravě nového občanského zákoníku vypustil a ponechal spoluvlastníkům pouze možnost založit si předkupní právo vzájemným ujednáním stran jako právo výlučně obligační nebo právo představované věcným právem...

—————

04.06.2018 13:42

Úroky z prodlení z dlužného výživného pro nezletilé děti

Nezletilí oprávnění mají nárok požadovat vedle dlužného výživného také úroky z prodlení. Novinkou pak od 30.9.2017 jest, že soud má možnost přiznávat takové úroky i podmíněně do budoucna.V dosavadní rozhodovací praxi soudy zastávaly názor, že v řízení o určení výživného nelze oprávněnému...

—————

21.12.2016 11:37

Změny v dani z nabytí nemovitých věcí

Doposud platná právní úprava daně z nabytí nemovitých věcí opět mění své mantinely, přičemž mezi nejvýznamnější změny patří:Nové vymezení poplatníka daněNově je stanoven poplatníkem pouze a jedině nabyvatel. Tento princip si klade za cíl vyřešit některé aktuální propblémy, např. při...

—————

21.12.2016 11:27

Povinná maturita z matematiky jen na gymnáziu a lyceu

Povinnou matematiku u maturitní zkoušky budou s jistotou mít žáci gymnázií a lyceí od školního roku 2020/2021. O matematice jako povinném předmětu maturity na dalších typech škol bude vláda znovu rozhodovat do konce února 2017.

—————

21.12.2016 11:20

Návrat předkupního práva spolumajitele nemovitosti do občanského zákoníku

Dne 20.12.2016 podepsal prezident text schválené novely "nového" občanského zákoníku, tedy zákona č. 89/2012 Sb. V důsledku novelizace se vrací dříve běžně známé předkupní právo na podíl spolumajitele nemovitosti. Předkupní právo na podíl na nemovitosti se tak vrací po téměř 3 letech do...

—————

05.12.2016 08:33

Spolek a zveřejnění účetní závěrky

Do konce roku 2015 spolky neměly povinnost zveřejňovat účetní závěrku. Novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb. ale přinesla zásadní povinnost zveřejňovat účetní závěrku, kterou mají nově všechny subjekty zapisované do veřejného rejstříku, tedy i spolky a pobočné spolky.Většina subjektů...

—————

05.12.2016 08:23

Změny v oblasti přestupků

Ve Sbírce zákonů byly již publikovány dva nové zákony upravující oblast přestupkovéhopráva. Dne 1.7.2017 tak nabude účinnosti zákon o odpovědnosti za přestupky ařízení o nich (zákon č. 250/2016 Sb.) a zákon o některých přestupcích (zákon č. 251/2016 Sb.). Nový zákon o odpovědnosti za...

—————

05.12.2016 08:09

Novoty v pracovním právu od 1.7.2017

Od 1.7.2017 můžeme očekávat významné změny v pracovním právu. Připravovaná koncepční novela si klade za svůj úkol zvýšit flexibilitu pracovněprávních vztahů. Můžeme se tedy těšit na následující změny:Převedení na jinou práci podle § 41 zákoníku práce bude nahrazeno pojmem "výkon jiné práce", který...

—————

04.01.2016 10:39

Nález Ústavního soudu ČR - Výživné pro děti bohatých rodičů musí být vždy přiměřené

Při stanovení výživného pro děti rodičů s nadstandardními příjmy musejí soudy hledat přiměřenou hranici. Tak to judikuje aktuálně Ústavní soud ČR. Na jedné straně považuje za správné, že rodiče s nadstandardními příjmy platí svým dětem nadstandardní výživné, nicméně tato finanční...

—————

04.01.2016 10:27

Fikce sjednání pracovního poměru na dobu neurčitou

Zákoník práce chrání zaměstnance před řetězením pracovních poměrů sjednaných na dobu určitou, pokud se tak stalo v rozporu se zákonem, a to možností založit jednostranným právním jednáním zaměstnance fikci, že pracovní poměr byl sjednán na dobu neurčitou. Podle § 39 odst. 2 zákoníku práce...

—————