Změny v oblasti přestupků

05.12.2016 08:23

Ve Sbírce zákonů byly již publikovány dva nové zákony upravující oblast přestupkového
práva. Dne 1.7.2017 tak nabude účinnosti zákon o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich (zákon č. 250/2016 Sb.) a zákon o některých přestupcích (zákon č. 251/2016 Sb.).

Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich má být obecnou normou upravující definice přestupků a stanovení pravidel pro jejich projednávání a vyřízení. Vymezuje přestupky, určuje podmínky odpovědnosti za přestupek, určuje druhy správních
trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání.

Příkazní vs blokové řízení

Zákon o odpovědnosti za přestupky již nebude rozlišovat blokové a příkazní řízení, když podle nové právní úpravy se na blokové řízení upravené v dosavadních zákonech hledí jako na příkazní, při němž je příkaz vydáván na místě.


Promlčecí doba

I promlčecí doba se dočká změn, od 1.7.2016 bude tato doba záviset na závažnosti přestupku, přičemž budou délky dvě - 1 rok a 3 roky. Tříletá promlčecí doba bude běžet tehdy, pokud půjde o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč.  

Správní trestání

Správní tresty zůstávají, a to napomenutí, pokuta, zákaz činnosti a propadnutí věci. Zavádí se nové správní tresty, konkrétně pak např. zveřejnění rozhodnutí o přestupku.


Druhý související zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, bude obsahovat výčet skutkových podstat přestupků, které nebudou obsaženy v jiných zákonech.

—————

Zpět