Zákon o náhradním výživném

11.01.2021 11:40

S účinností od 1.7.2021 vstoupí v platnost zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě. Tento zákon upravuje podmínky poskytování náhradního výživného pro nezaopatřené dítě (dále jen "náhradní výživné") v případě, že fyzická osoba, která má k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost (dále jen "povinná osoba"), tuto svou povinnost neplní.

Náhradní výživné je sociální dávka, kterou poskytuje a náklady na ni hradí stát.

Oprávněná osoba (nezaopatřené dítě s trvalým pobytem v ČR) má nárok na náhradní výživné tehy, pokud k vymožení pohledávek na výživné probíhá exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí; to neplatí, pokud soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce byly zastaveny pro nemajetnost povinné osoby podle § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu, a to v posledních 4 měsících před podáním žádosti, popřípadě v průběhu řízení o náhradní výživné nebo po přiznání nároku na náhradní výživné.

Náhradní výživné se poskytuje nejvýše do částky 3.000,- Kč a o jeho přiznání rozhoduje příslušný Úřad práce. Písemnou žádost podává oprávněná osoba Úřadu práce na tiskopise, který bude k dispozici.

 

(2) Náhradní výživné je sociální dávka, kterou poskytuje a náklady na ni hradí stát.
 
(3) Tento zákon dále upravuje postup při vymáhání pohledávek vůči povinné osobě, které na stát přešly v souvislosti s poskytnutím náhradního výživného.

—————

Zpět