Archiv článků

11.01.2021 11:40

Zákon o náhradním výživném

S účinností od 1.7.2021 vstoupí v platnost zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě. Tento zákon upravuje podmínky poskytování náhradního výživného pro nezaopatřené dítě (dále jen "náhradní výživné") v případě, že fyzická osoba, která má k nezaopatřenému dítěti...

—————

05.05.2020 14:03

Aktuální možnost osobního kontaktu s klienty

Vážení klienti, dovoluji si Vás informovat o tom, že se naše kancelář pomalu vrací do běžného chodu, ovšem a samozřejmě s jistými omezeními. Osobní schůzky si můžete sjednávat, je ovšem třeba respektovat nezbytný časový rozestup mezi jednotlivými návštěvami tak, aby bylo možné provést dezinfekci...

—————

17.03.2020 13:09

Omezený provoz kanceláře v důsledku opatření proti pandemii koronaviru

Vážení klienti, v důsledku opatření vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu, jakož i s ohledem na doporučení České advokátní komory, dočasně omezujeme provoz naší kanceláře. I nadále jsme Vám k dispozici pro telefonický kontakt či kontakt prostřednictvím elektronické pošty. Věříme v osobní odpovědnost...

—————

04.06.2018 13:50

Zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí

Institut zákonného předkupního práva spoluvlastníků nemovitosti zákonodárce při přípravě nového občanského zákoníku původně vypustil a ponechal spoluvlastníkům pouze možnost založit si předkupní právo vzájemným ujednáním stran jako právo výlučně obligační (smluvně založené) nebo jako právo...

—————

04.06.2018 13:42

Úroky z prodlení z dlužného výživného pro nezletilé děti

Nezletilí oprávnění mají nárok požadovat vedle dlužného výživného také úroky z prodlení. Novinkou pak od 30.9.2017 jest, že soud má možnost přiznávat takové úroky i podmíněně do budoucna.V dosavadní rozhodovací praxi soudy zastávaly názor, že v řízení o určení výživného nelze oprávněnému...

—————

21.12.2016 11:37

Změny v dani z nabytí nemovitých věcí

Doposud platná právní úprava daně z nabytí nemovitých věcí opět mění své mantinely, přičemž mezi nejvýznamnější změny patří:Nové vymezení poplatníka daněNově je stanoven poplatníkem pouze a jedině nabyvatel. Tento princip si klade za cíl vyřešit některé aktuální propblémy, např. při...

—————

21.12.2016 11:27

Povinná maturita z matematiky jen na gymnáziu a lyceu

Povinnou matematiku u maturitní zkoušky budou s jistotou mít žáci gymnázií a lyceí od školního roku 2020/2021. O matematice jako povinném předmětu maturity na dalších typech škol bude vláda znovu rozhodovat do konce února 2017.

—————

21.12.2016 11:20

Návrat předkupního práva spolumajitele nemovitosti do občanského zákoníku

Dne 20.12.2016 podepsal prezident text schválené novely "nového" občanského zákoníku, tedy zákona č. 89/2012 Sb. V důsledku novelizace se vrací dříve běžně známé předkupní právo na podíl spolumajitele nemovitosti. Předkupní právo na podíl na nemovitosti se tak vrací po téměř 3 letech do...

—————

05.12.2016 08:33

Spolek a zveřejnění účetní závěrky

Do konce roku 2015 spolky neměly povinnost zveřejňovat účetní závěrku. Novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb. ale přinesla zásadní povinnost zveřejňovat účetní závěrku, kterou mají nově všechny subjekty zapisované do veřejného rejstříku, tedy i spolky a pobočné spolky.Většina subjektů...

—————

05.12.2016 08:23

Změny v oblasti přestupků

Ve Sbírce zákonů byly již publikovány dva nové zákony upravující oblast přestupkovéhopráva. Dne 1.7.2017 tak nabude účinnosti zákon o odpovědnosti za přestupky ařízení o nich (zákon č. 250/2016 Sb.) a zákon o některých přestupcích (zákon č. 251/2016 Sb.). Nový zákon o odpovědnosti za...

—————