Právní služby

Naše kancelář se zaměřuje na poskytování právních služeb nejen fyzickým osobám, ale i podnikatelům (obchodním společnostem i fyzickým osobám) ve věcech souvisejících s podnikáním, a to zejména v těchto oblastech práva:

  • obchodní právo (zakládání, přeměny a likvidace obchodních společností, obchodní závazkové vztahy, hospodářská soutěž, řešení úpadku, veřejné zakázky)
  • občanské právo (rodinné právo, závazkové právo, právo k nemovitostem, odpovědnost za škodu, ochrana osobnosti)
  • správní právo (živnostenské právo, právo životního prostředí, stavební právo, správní řízení)
  • finanční a daňové právo (správa daní a poplatků, pojistné právo)
  • pracovní právo
  • právo duševního vlastnictví
  • procesní právo (občanské soudní řízení, správní soudnictví, rozhodčí řízení, exekuční řízení)
  • vodohospodářské právo (právo upravené zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, zákone, č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, přičemž právní služby poskytujeme jak vlastníkům vodohospodářské infrastruktury, tak jejím provozovatelům).  

Součástí agendy právních služeb poskytovaných podnikatelům je také správa pohledávek, tj. distribuce předžalobních upomínek, zastupování v soudním řízení včetně řízení insolvenčního a zastupování v exekučním řízení.