Odměna advokáta za právní služby 

Podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve spojení s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (dále jen „advokátní tarif“), je odměna advokáta za poskytování právních služeb buď mimosmluvní nebo smluvní (tzv. dohodnutá).

Mimosmluvní odměna se určuje podle sazebníku, který je specifikován v advokátním tarifu a použije se tehdy, pokud odměna nebyla mezi advokátem a klientem dohodnuta.

Smluvní odměnu sjednáváme zpravidla tzv. hodinovou sazbou, a to individuálně, zejména s ohledem na odbornou a časovou náročnost případu, případně i s ohledem na potřebu použití cizího jazyka. Hodinová sazba se zpravidla pohybuje v rozmezí od 1500,- Kč do 3000,- Kč za hodinu právních služeb. Smluvní odměnu lze sjednat též jako podílovou, kdy se odměna sjednává určitým procentem z určité částky, která představuje „předmět sporu“ či „předmět právní služby“. Nárok na podílovou odměnu může být vázán na úspěšné vyřízení věci či jiný předem dohodnutý výsledek.

U stálých klientů, kde předpokládáme dlouhodobější spolupráci, lze sjednat paušální smluvní odměnu. Výše paušální odměny a další podmínky právní pomoci jsou sjednány individuálně, v závislosti na objemu právních služeb, jejich odborné a časové náročnosti, případně potřebě použití cizího jazyka. 

Vzhledem k tomu, že jsme plátci DPH, k odměně se připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši.

Nad rámec odměny náleží advokátovi náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby a náhrada za pomeškaný čas, jejichž výše, není-li jiné dohody, je určena advokátním tarifem.