Informace o zpracování osobních údajůInformace o zpracování osobních údajů

dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),  (dále  jen "GDPR")


1.      TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je advokátka Mgr. Alena Králová, IČ 66250463, se sídlem Šafaříkovy sady 2774/7, 301 00 Plzeň, ev.č. ČAK 09193 (dále jen "Správce").
Kontaktní údaje: www.ak-kralova.cz; email: info@ak-kralova.cz; tel: 720 070 871.

2.      ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje klienta, jenž je fyzickou osobou (dále jen "Subjekt údajů"), které byly Správci odevzdány, jsou zpracovávány za účelem realizace smluvního vztahu se Subjektem údajů při poskytování právních služeb, tzn. zejména vyhodnocení žádosti o uzavření smlouvy, jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy).

Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je plnění smlouvy o poskytování právních služeb, jakož i splnění právních povinností, které se na Správce vztahují, a to zejména splnění povinností uložených Správci obecně závaznými právními
předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

3.      ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce.

4.      KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), popisné údaje (např. bankovní spojení), další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

5.      PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a. Dalšími příjemci osobních údajů budou především orgány veřejné správy a orgány státu, osoby zajišťující v souladu s pokyny Správce technické či organizační činnosti pro Správce (včetně technických auditů), osoby zajišťující pro Správce v souladu s pokyny Správce daňové a účetní služby (zpracovatelé osobních údajů).

b. Příjemci osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak Správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

c. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám.

6.      DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou je Správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle obecně
závazných právních předpisů.

7.      PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

Subjekt údajů nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným předpokladem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany Správce splnit.