Rekodifikace soukromého práva

09.01.2014 17:06

Od 1. ledna 2014 vstoupily v účinnost nové právní předpisy představující rozsáhlou rekodifikaci soukromého práva v naší republice. Přinesly s sebou největší právní změny za posledních několik desítek let. Mezi stěžejní zákony patří zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pro nějž se v praxi vžilo označení "nový občanský zákoník" či "NOZ", a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

 Smyslem a účelem nového občanského zákoníku (NOZ) je upravit veškeré soukromoprávní vztahy v jednom kodexu, namísto dosavadních několika předpisů (např. obchodní zákoník, zákon o rodině, zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor a dalších).

Text nového občanského zákoníku naleznete na tomto odkazu: https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-3-unora-2012-obcansky-zakonik-18840.html

Text zákona o obchodních korporacích naleznete na tomto odkazu: https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-25-ledna-2012-o-obchodnich-spolecnostech-a-druzstvech-zakon-o-obchodnich-korporacich-18841.html

Protože se jedná o zcela nové právní předpisy, které v mnohém nenavazují na stávající právní úpravu, lze očekávat, že jejich aplikace povede ke snížení právní jistoty, neboť tu není žádná nebo téměř žádná rozhodovací praxe, od níž se obvykle řešení aplikačních problémů v právní praxi odvíjí. Bohužel všichni proto musíme počítat s tím, že v důsledku absence stálé rozhodovací praxe (postavené především na rozhodnutích Nejvaššího soudu ČR) může být mnoho právních otázek dlouhou dobu přinejmenším nejasných.

Mezi novinkami, které nás od 1. ledna 2014 provází, uvádíme pro inspiraci následující:

Stavba je součástí pozemku
Změna se dotkne především těch vlastníků, kteří nejsou vlastníky pozemku pod stavbou nebo podílu na pozemku pod bytovým domem.

Smlouva o nájmu bytu 
K výpovědi z nájmu bytu již není třeba přivolení soudu, mění se výpovědní důvody, nájem bytu může být sjednán i v prostorách, které nebyly stavebně určeny jako byt, neposkytují se bytové náhrady nájemci a v určitých případech je možno dát výpověď i bez výpovědní doby!

Zákonné předkupní právo spoluvlastníků

Zákonné předkupní právo spoluvlastníků zaniká!

Společenství vlastníků v bytovém domě
 

Vzniká povinnost upravit stanovy SVJ do 3 let. Nově bude SVJ vznikat teprve zápisem do veřejného rejstříku, před svým vznikem musí být založeno. Aby tato povinnost byla splněna, podmiňuje se zápis vlstnického práva k jednotce prokázáním vzniku SVJ.

Darovací smlouva
Dárce může nově dar odvolat pro nouzi či nevděk. V případě darování, zřizovalo-li se věcné břemeno doživotního užívání, dnes se namísto tohoto může zřídit služebnost bytu či výměnek.

Daně
Významné změny nastávají též v oblasti daní, kdy zanikla dědická daň, nově je upravena daň darovací, a to v rámci zákona o dani z příjmů, a tzv. daň převodní (dříve daň z převodu nemovitostí), u které může být platební povinnost přenesena na kupujícího.

Dědění
I v oblasti dědění byly přijaty revoluční změny, byly rozšířeny možnosti tzv. pořízení pro případ smrti, a to vedle dosavadní závěti.


 

 

—————

Zpět