Pravidlo materiální publicity - poznámka spornosti zapisovaná do katastru nemovitostí

03.12.2015 15:24

Pravidlo materiální publicity z pohledu vlastníka nemovitostí

Vlastníte-li nemovitou věc zapsanou v katastru nemovitostí, doporučujeme pravidelně kontrolovat, zda zápis v katastru odpovídá skutečnému právnímu stavu. Od 1. ledna 2015 platí pro zápisy v katastru nemovitostí nové pravidlo: zásada materiální publicity. Účelem tohoto pravidla je chránit dobrou víru nabyvatele, který nabývá nemovitost od osoby, která je zapsána v katastru nemovitostí jako vlastník, přesto ale
skutečným vlastníkem není. 

Nově zavedené pravidlo je naopak nevýhodné pro skutečného vlastníka, který se tak svého vlastnického práva v určitých případech také nemusí domoci, přičemž lze se dočkat i takového rozhodnutí, na základě kterého soud přizná toliko peněžitou kompenzaci vůči osobě neoprávněně zapsané v katastru nemovitostí, která nemovitost převedla na dalšího
nabyvatele.

Zásada materiální publicity se vztahuje na úplatná nabytí vlastnického práva po 1. lednu 2015.

Co mám dělat, když zjistím, že v katastru nejsem uveden jako vlastník své nemovitosti?

Mohu využít nového institutu poznámky v katastru nemovitostí - poznámky rozepře, resp. poznámky spornosti. Účelem této poznámky je nejen upozornit případného nabyvatele, že o vlastnictví nemovité věci se vede spor, ale také zajištění přerušení dobré víry držitele
nemovitosti. 

Před zápisem poznámky rozepře je nutné podat žalobu na určení

Poznámka rozepře se vztahuje na případy, kdy vlastnické (či jiné věcné) právo bylo sice do katastru nemovitostí zapsáno v souladu se skutečným právním stavem, ten se ale změnil a v tu chvíli již takový zápis v souladu se skutečným právním stavem není. V takovém případě skutečný vlastník žádající o zápis poznámky musí doložit předchozí podání žaloby na určení u příslušného soudu.

Pro uplatnění poznámky spornosti stačí žalobu podat později

Poznámka spornosti se užije v případech, kdy zapsaný vlastník nikdy vlastníkem nemovité věci nebyl.


—————

Zpět