Fikce sjednání pracovního poměru na dobu neurčitou

04.01.2016 10:27

Zákoník práce chrání zaměstnance před řetězením pracovních poměrů sjednaných na dobu určitou, pokud se tak stalo v rozporu se zákonem, a to možností založit jednostranným právním jednáním zaměstnance fikci, že pracovní poměr byl sjednán na dobu neurčitou.

 

Podle § 39 odst. 2 zákoníku práce nesmí doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží. Výjimkou je situace, kdy jsou u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci navrhl pracovní poměr na dobu neurčitou.

Pokud zaměstnavatel sjedná se zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou v rozporu se záonnými požadavky a zaměstnanec před uplynutím sjednané doby trvání pracovního poměru na dobu určitou jednostranně písemně zaměstnavateli oznámí, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, pak podle ust. § 39 odst. 5 zákoníku práce platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Návrh na určení, zda byly splněny zákonné podmínky sjednání pracovního poměru na dobu určitou, mohou zaměstnavatel i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby.

K založení fikce sjednání pracovního poměru na dobu neurčitou postačí písemné oznámení zaměstnance jakožto jeho jednostranné právní jednání adresované zaměstnavateli, že trvá na svém dalším zaměstnávání. Chce-li zaměstnavatel této fikci zabránit, musí podat ve stanovené lhůtě soudu návrh na určení, že podmínky pro sjednání pracovního poměru na dobu určitou splněny byly. Zaměstnanec pak může ve stejné lhůtě podat návrh na určení, že tyto podmínky splněny nebyly. Podání tohoto návrhu, resp. rozhodnutí soudu, že podmínky splněny nebyly, však není podmínkou založení fikce. Pokud tedy zaměstnavatel soudu návrh nepodá, fikce sjednání pracovního poměru na dobu neurčitou se uplatní, i kdyby podmínky pro jeho sjednání na dobu neurčitou objektivně splněny byly.

—————

Zpět